Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

newperception
20:54
5922 e3a6
Reposted frombanitka banitka viaakrew akrew
newperception
20:53
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoelya noelya
newperception
20:53
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs vianoelya noelya
newperception
20:53
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife vianoelya noelya
newperception
20:52
0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus vianoelya noelya
newperception
20:52
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoelya noelya
newperception
20:52
5871 1998
Reposted frompesy pesy vianoelya noelya

July 19 2017

newperception
21:18
21:17
newperception
21:17
newperception
21:17
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viaplugss plugss
newperception
21:16
0426 5c60
newperception
21:16
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viaplugss plugss
newperception
21:15
"Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu."
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
21:15
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaromantycznosc romantycznosc
newperception
21:14

July 18 2017

15:39
15:37
0180 a7f9
Reposted fromGirlaremo Girlaremo viacoffeebitch coffeebitch
newperception
15:36
6452 095b
newperception
15:36
Reposted frombiru biru viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl