Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

newperception
22:28
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaeternaljourney eternaljourney
newperception
22:26
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viaeternaljourney eternaljourney
newperception
12:34
7032 33cd
Reposted fromtasty-meme tasty-meme vianoelya noelya

February 17 2017

newperception
02:26
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna

February 15 2017

newperception
02:01
Soup.io - what the fuck was that?!
— A month without You? Don't do it to us. Never again!
Reposted bynoelyawiksz
newperception
01:59
5277 1c14
Reposted bymhmm mhmm
newperception
01:59
2508 cbae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSuckMyDick SuckMyDick
newperception
01:58
7489 c729
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaazazel azazel
newperception
01:56
4647 8f96
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSuckMyDick SuckMyDick
newperception
01:55
9257 00c6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoelya noelya

July 10 2015

15:22
newperception
14:23
1024 5f92
14:22
1936 aa77 500
Reposted fromtwice twice vialittledarling littledarling
newperception
14:21
3489 94d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabeliveinme beliveinme
newperception
14:21
2041 f117
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viashiawasedawa shiawasedawa
newperception
14:21
6187 e1cb
Reposted fromIriss Iriss viabeliveinme beliveinme
newperception
14:20
8542 4e3e
Reposted fromlikethis likethis viashiawasedawa shiawasedawa
newperception
14:19
Wiesz ja u taty widziałam jakieś rzeczy, które mi się w nim z wyglądu nie podobały, ale najważniejszy jest charakter. To, żeby móc rozmawiać godzinami i cieszyć się spędzając razem czas. Potem te wszystkie drobne niedoskonałości są zakrywane przez miłość.
— Mama
newperception
14:17
8092 9a5f
My love.
Reposted fromsann sann viacalineczka calineczka
newperception
14:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl