Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

21:17
newperception
21:16
4439 7acf 500
newperception
21:16
9628 479e
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask
newperception
21:16
0479 743f
Reposted fromrichardth richardth
newperception
21:15
newperception
21:14
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt vianoelya noelya
21:14
0272 86e9
Reposted fromtumblprn tumblprn vianoelya noelya

July 24 2017

newperception
21:01
7307 1274
newperception
21:01
1281 bcd0 500
newperception
20:58
newperception
20:57
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viaHogattaa Hogattaa
newperception
20:57
6173 5143 500
Reposted fromkaiee kaiee viaHogattaa Hogattaa
newperception
20:56
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viapiehus piehus
newperception
20:56
8296 cef4
newperception
20:54
5922 e3a6
Reposted frombanitka banitka viaakrew akrew
newperception
20:53
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoelya noelya
newperception
20:53
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs vianoelya noelya
newperception
20:53
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife vianoelya noelya
newperception
20:52
0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus vianoelya noelya
newperception
20:52
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoelya noelya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl